Tag Archives: kỹ năng sống

DISC là gì? biểu đồ DISC và ứng dụng DISC

Chia sẻ về DISC, ý nghĩa và ứng dụng của DISC trong doanh nghiệp, trong quản lý nhân sự, hiểu được tâm lý của khách hàng

Mục lục nội dung1 DISC là gì?2 Bốn nhóm tính cách, hành vi chính2.1 Nhóm D: Dominance – “Lãnh đạo, thống lĩnh”:2.2 Nhóm I: Influence – “Ảnh hưởng”:2.3 Nhóm S: Steadiness – “Kiên định”:2.4 Nhóm C: Compliance – “Tuân Thủ”3 Bạn thuộc nhóm DISC nào?4 Ứng dụng của DISC DISC là gì? DISC được công…