Thiết lập mục tiêu “Smart” để thành công

Thiết lập mục tiêu smart | BNI Hà Nội

Công thức thiết lập mục tiêu SMART sẽ giúp chúng ta có thể lập cho mình mục tiêu hiệu quả, giúp bạn lái con thuyền của cuộc đời mình tới đích bạn mong muốn.